Strona prawna

ZASTRZEŻENIA PRAWNE I HANDLOWE
§ 1
 1. Wszelkie materiały udostępniane na stronach firmy CSAdams, a w szczególności: tekst, grafika, znaki towarowe i handlowe, dane oraz specyfikacje techniczne, dane rynkowe, tłumaczenia treści, jak również wszelkie inne elementy składowe umieszczone w ramach strony internetowej, chronione są prawem autorskim firmy CSAdams, jej podwykonawców, partnerów oraz kontrahentów, jak również prawami autorskimi producentów towarów, usługodawców lub innych osób trzecich.
 2. Poprzez czynność zapoznawania lub korzystania z jakichkolwiek elementów strony internetowej, użytkownik nie nabywa żadnych uprawnień do jakichkolwiek treści lub materiałów, a w szczególności prawa do kopiowania, rozpowszechniana lub jakiegokolwiek wykorzystywania treści i elementów zawartych na stronie internetowej będącej własnością CSAdams.
§ 2
 1. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone znaki towarowe i handlowe należące do podmiotów trzecich, są używane przez firmę CSAdams wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.
§ 3
 1. Wszelkie treści i materiały prezentowane na stronach internetowych firmy CS-Adams są udostępniane wyłącznie do użytku osobistego. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych, a w szczególności:
  1. Wykorzystanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych, muzycznych lub filmowych, w celu tworzenia dzieł pochodnych.
  2. Kopiowanie lub reprodukcja elementów kodu lub struktury strony, w celu tworzenia dzieł pochodnych.
  3. Kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym tekstów, muzyki, grafik, filmów i oprogramowania.
§ 4
 1. W przypadku, gdy użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach firmy CS-Adams do użytku komercyjnego, konieczne jest uzyskanie zgody od podmiotu uprawnionego.
 2. W celu otrzymania zgody na kopiowanie, reprodukcję lub rozpowszechnianie zastrzeżonych treści, prosimy o kontakt pod adres e-mail: cs-adams@cs-adams.pl, lub kontakt telefoniczny. Zgoda, lub odmowa każdorazowo udzielana jest w formie pisemnej.
§ 5
 1. Bez względu na treść informacji zawartych na stronie internetowej firmy CS-Adams każdą informacje zawartą na stronie należy traktować wyłącznie jako informację o produkcie.
§ 6
 1. Firma CSAdams nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa, w tym zaś w szczególności za szkody, powstałe na skutek odmiennego potraktowania charakteru treści zawartych na stronie internetowej przez użytkownika strony lub osoby trzecie.
§ 7
 1. Mając na względzie zasady funkcjonowania strony internetowej oraz związaną z tym konieczność cyklicznej aktualizacji treści informacji zawartych na stronie internetowej, firma CS-Adams zastrzega możliwość występowania na stronie internetowej informacji nieaktualnych lub sprzecznych ze stanem faktycznym.
 2. Firma CSAdams nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności odpowiedzialności z tytułu powstania szkody będącej następstwem posłużenia się przez użytkownika strony lub osoby trzeciej informacją o nieaktualnej treści.